12 7월
4BAA4B
11h 8m 전 착륙함
20:04TRT
Van (VAN)
22:07TRT
Istanbul (IST)
02h02m
TC-JRK (A321)
1281 km
Departed
20:04
13시간 전
Arrived
22:07
11시간 전
4BAA4B
TC-JRK
11h 8m 전 착륙함
금요일, 7월 12 2024
20:04 TRT
예정 20:05
금요일, 7월 12 2024
22:07 TRT
정시
예정 22:35
비행 정보
항공사/운영자
지속 시간
02h02m
거리
1281 km
운영 일수
ATC 경로
N0468F360 BOZLO UT367 LANVO UL852 ODALI UW706 SIV UL615 YAVRU UA4 ERSEN
위치 정보
위도
-
경도
-
고도
-
지상 속도
바람
Air Temperature
수직 속도
헤딩
-
Squawk
-
소스
-
스테이션
-
FIR
항공기 정보
항공기 모델
등록기호
mode-S
일련 번호
3525
항공기 연식
마지막 활동
11시간 전
마지막으로 알려진 위치
Istanbul, Turkey
항공편 활동
 • 12 7월
  TK2753
  11h 8m 전 착륙함
  20:04TRT
  Van (VAN)
  22:07TRT
  Istanbul (IST)
  02h02m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  20:04
  13시간 전
  Arrived
  22:07
  11시간 전
 • 12 7월
  TK2752
  14h 25m 전 착륙함
  17:11TRT
  Istanbul (IST)
  18:50TRT
  Van (VAN)
  01h55m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  17:11
  16시간 전
  Arrived
  18:50
  14시간 전
 • 12 7월
  TK2747
  19h 13m 전 착륙함
  12:02TRT
  Van (VAN)
  14:02TRT
  Istanbul (IST)
  01h59m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  12:02
  21시간 전
  Arrived
  14:02
  19시간 전
 • 12 7월
  TK2746
  23h 37m 전 착륙함
  08:56TRT
  Istanbul (IST)
  10:38TRT
  Van (VAN)
  01h58m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  08:56
  1일 전
  Arrived
  10:38
  23시간 전
 • 11 7월
  TK2246
  1d 전 착륙함
  17:49TRT
  Istanbul (IST)
  22:11TRT
  Istanbul (IST)
  04h20m
  TC-JRK (A321)
  Departed
  17:49
  2일 전
  Arrived
  22:11
  1일 전
 • 11 7월
  TK2057
  1d 전 착륙함
  13:42TRT
  Nevsehir (NAV)
  14:47TRT
  Istanbul (IST)
  01h03m
  TC-JRK (A321)
  566 km
  Departed
  13:42
  2일 전
  Arrived
  14:47
  2일 전
 • 11 7월
  TK2056
  1d 전 착륙함
  11:36TRT
  Istanbul (IST)
  12:34TRT
  Nevsehir (NAV)
  00h56m
  TC-JRK (A321)
  566 km
  Departed
  11:36
  2일 전
  Arrived
  12:34
  2일 전
 • 11 7월
  TK2631
  1d 전 착륙함
  08:23TRT
  Malatya (MLX)
  09:50TRT
  Istanbul (IST)
  01h27m
  TC-JRK (A321)
  857 km
  Departed
  08:23
  2일 전
  Arrived
  09:50
  2일 전
 • 11 7월
  TK2630
  2d 전 착륙함
  05:52TRT
  Istanbul (IST)
  07:15TRT
  Malatya (MLX)
  01h35m
  TC-JRK (A321)
  857 km
  Departed
  05:52
  2일 전
  Arrived
  07:15
  2일 전
 • 10 7월
  TK2683
  2d 전 착륙함
  23:33TRT
  Batman (BAL)
  01:12TRT
  Istanbul (IST)
  01h39m
  TC-JRK (A321)
  1122 km
  Departed
  23:33
  2일 전
  Arrived
  01:12
  2일 전
 • 10 7월
  TK2682
  2d 전 착륙함
  21:01TRT
  Istanbul (IST)
  22:27TRT
  Batman (BAL)
  02h02m
  TC-JRK (A321)
  1122 km
  Departed
  21:01
  2일 전
  Arrived
  22:27
  2일 전
 • 10 7월
  TK2669
  2d 전 착륙함
  17:22TRT
  Cizre (NKT)
  19:09TRT
  Istanbul (IST)
  01h46m
  TC-JRK (A321)
  1223 km
  Departed
  17:22
  3일 전
  Arrived
  19:09
  3일 전
 • 10 7월
  TK2668
  2d 전 착륙함
  14:12TRT
  Istanbul (IST)
  15:53TRT
  Cizre (NKT)
  01h58m
  TC-JRK (A321)
  1223 km
  Departed
  14:12
  3일 전
  Arrived
  15:53
  3일 전
 • 10 7월
  TK2849
  2d 전 착륙함
  11:07TRT
  Gülyalý (OGU)
  12:26TRT
  Istanbul (IST)
  01h18m
  TC-JRK (A321)
  781 km
  Departed
  11:07
  3일 전
  Arrived
  12:26
  3일 전
 • 10 7월
  TK2848
  2d 전 착륙함
  08:51TRT
  Istanbul (IST)
  10:13TRT
  Gülyalý (OGU)
  01h53m
  TC-JRK (A321)
  781 km
  Departed
  08:51
  3일 전
  Arrived
  10:13
  3일 전
 • 9 7월
  TK2709
  3d 전 착륙함
  19:09TRT
  Erzurum (ERZ)
  20:50TRT
  Istanbul (IST)
  01h37m
  TC-JRK (A321)
  1058 km
  Departed
  19:09
  4일 전
  Arrived
  20:50
  3일 전
 • 9 7월
  TK2708
  3d 전 착륙함
  16:25TRT
  Istanbul (IST)
  17:57TRT
  Erzurum (ERZ)
  01h31m
  TC-JRK (A321)
  1058 km
  Departed
  16:25
  4일 전
  Arrived
  17:57
  4일 전
 • 9 7월
  TK2747
  3d 전 착륙함
  11:58TRT
  Van (VAN)
  13:53TRT
  Istanbul (IST)
  01h55m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  11:58
  4일 전
  Arrived
  13:53
  4일 전
 • 9 7월
  TK2746
  3d 전 착륙함
  09:02TRT
  Istanbul (IST)
  10:45TRT
  Van (VAN)
  01h42m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  09:02
  4일 전
  Arrived
  10:45
  4일 전
 • 9 7월
  TK2861
  4d 전 착륙함
  04:53TRT
  Isparta (ISE)
  05:43TRT
  Istanbul (IST)
  00h51m
  TC-JRK (A321)
  405 km
  Departed
  04:53
  4일 전
  Arrived
  05:43
  4일 전
 • 8 7월
  TK2860
  4d 전 착륙함
  23:53TRT
  Istanbul (IST)
  00:42TRT
  Isparta (ISE)
  00h52m
  TC-JRK (A321)
  405 km
  Departed
  23:53
  4일 전
  Arrived
  00:42
  4일 전
 • 8 7월
  TK2709
  4d 전 착륙함
  20:39TRT
  Erzurum (ERZ)
  22:17TRT
  Istanbul (IST)
  01h38m
  TC-JRK (A321)
  1058 km
  Departed
  20:39
  4일 전
  Arrived
  22:17
  4일 전
 • 8 7월
  TK2708
  4d 전 착륙함
  16:54TRT
  Istanbul (IST)
  18:31TRT
  Erzurum (ERZ)
  01h35m
  TC-JRK (A321)
  1058 km
  Departed
  16:54
  5일 전
  Arrived
  18:31
  5일 전
 • 8 7월
  TK2747
  4d 전 착륙함
  11:55TRT
  Van (VAN)
  13:46TRT
  Istanbul (IST)
  01h51m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  11:55
  5일 전
  Arrived
  13:46
  5일 전
 • 8 7월
  TK2746
  4d 전 착륙함
  09:09TRT
  Istanbul (IST)
  10:52TRT
  Van (VAN)
  01h41m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  09:09
  5일 전
  Arrived
  10:52
  5일 전
 • 7 7월
  TK2709
  5d 전 착륙함
  19:25TRT
  Erzurum (ERZ)
  20:59TRT
  Istanbul (IST)
  01h34m
  TC-JRK (A321)
  1058 km
  Departed
  19:25
  6일 전
  Arrived
  20:59
  5일 전
 • 7 7월
  TK2708
  5d 전 착륙함
  16:29TRT
  Istanbul (IST)
  18:21TRT
  Erzurum (ERZ)
  01h50m
  TC-JRK (A321)
  1058 km
  Departed
  16:29
  6일 전
  Arrived
  18:21
  6일 전
 • 7 7월
  TK2747
  5d 전 착륙함
  12:17TRT
  Van (VAN)
  14:10TRT
  Istanbul (IST)
  01h49m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  12:17
  6일 전
  Arrived
  14:10
  6일 전
 • 7 7월
  TK2746
  5d 전 착륙함
  08:51TRT
  Istanbul (IST)
  11:00TRT
  Van (VAN)
  02h08m
  TC-JRK (A321)
  1281 km
  Departed
  08:51
  6일 전
  Arrived
  11:00
  6일 전
 • 7 7월
  TK2857
  6d 전 착륙함
  04:00TRT
  Gülyalý (OGU)
  05:27TRT
  Istanbul (IST)
  01h26m
  TC-JRK (A321)
  781 km
  Departed
  04:00
  6일 전
  Arrived
  05:27
  6일 전
날짜항공편출발지STDATD목적지STA지연상태지속 시간다시보기
2024 12 7월Van (VAN/LTCI)
20:05 TRT
20:04 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
22:35 TRT
Landed 22:07 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h02m
2024 12 7월Istanbul (IST/LTFM)
16:45 TRT
17:11 TRT
Van (VAN/LTCI)
19:10 TRT
Landed 18:50 TRT
Landing time derived from company/airport information
01h55m
2024 12 7월Van (VAN/LTCI)
11:45 TRT
12:02 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
14:15 TRT
Landed 14:02 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h59m
2024 12 7월Istanbul (IST/LTFM)
08:30 TRT
08:56 TRT
Van (VAN/LTCI)
10:50 TRT
Landed 10:38 TRT
Landing time derived from company/airport information
01h58m
2024 11 7월Istanbul (IST/LTFM)
17:45 TRT
17:49 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
19:35 TRT
Landed 22:11 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
04h20m
2024 11 7월Nevsehir (NAV/LTAZ)
13:40 TRT
13:42 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
15:10 TRT
Landed 14:47 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h03m
2024 11 7월Istanbul (IST/LTFM)
11:25 TRT
11:36 TRT
Nevsehir (NAV/LTAZ)
12:45 TRT
Landed 12:34 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h56m
2024 11 7월Malatya (MLX/LTAT)
08:20 TRT
08:23 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
10:15 TRT
Landed 09:50 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h27m
2024 11 7월Istanbul (IST/LTFM)
05:40 TRT
05:52 TRT
Malatya (MLX/LTAT)
07:25 TRT
Landed 07:15 TRT
Landing time derived from company/airport information
01h35m
2024 10 7월Batman (BAL/LTCJ)
22:45 TRT
23:33 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
00:25 TRT
Landed 01:12 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h39m
2024 10 7월Istanbul (IST/LTFM)
19:15 TRT
21:01 TRT
Batman (BAL/LTCJ)
21:15 TRT
Landed 22:27 TRT
Landing time derived from company/airport information
02h02m
2024 10 7월Cizre (NKT/LTCV)
17:00 TRT
17:22 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
19:25 TRT
Landed 19:09 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h46m
2024 10 7월Istanbul (IST/LTFM)
13:45 TRT
14:12 TRT
Cizre (NKT/LTCV)
16:05 TRT
Landed 15:53 TRT
Landing time derived from company/airport information
01h58m
2024 10 7월Gülyalý (OGU/LTCB)
11:00 TRT
11:07 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
12:55 TRT
Landed 12:26 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h18m
2024 10 7월Istanbul (IST/LTFM)
08:10 TRT
08:51 TRT
Gülyalý (OGU/LTCB)
10:05 TRT
Landed 10:13 TRT
Landing time derived from company/airport information
01h53m
2024 9 7월Erzurum (ERZ/LTCE)
19:00 TRT
19:09 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
21:10 TRT
Landed 20:50 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h37m
2024 9 7월Istanbul (IST/LTFM)
15:55 TRT
16:25 TRT
Erzurum (ERZ/LTCE)
18:05 TRT
Landed 17:57 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h31m
2024 9 7월Van (VAN/LTCI)
11:45 TRT
11:58 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
14:15 TRT
Landed 13:53 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h55m
2024 9 7월Istanbul (IST/LTFM)
08:30 TRT
09:02 TRT
Van (VAN/LTCI)
10:50 TRT
Landed 10:45 TRT
Landing time derived from company/airport information
01h42m
2024 9 7월Isparta (ISE/LTFC)
05:00 TRT
04:53 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
06:20 TRT
Landed 05:43 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h51m
2024 8 7월Istanbul (IST/LTFM)
23:50 TRT
23:53 TRT
Isparta (ISE/LTFC)
01:10 TRT
Landed 00:42 TRT
Landing time derived from company/airport information
00h52m
2024 8 7월Erzurum (ERZ/LTCE)
19:00 TRT
20:39 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
21:10 TRT
Landed 22:17 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h38m
2024 8 7월Istanbul (IST/LTFM)
16:05 TRT
16:54 TRT
Erzurum (ERZ/LTCE)
18:05 TRT
Landed 18:31 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h35m
2024 8 7월Van (VAN/LTCI)
11:45 TRT
11:55 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
14:15 TRT
Landed 13:46 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h51m
2024 8 7월Istanbul (IST/LTFM)
08:30 TRT
09:09 TRT
Van (VAN/LTCI)
10:50 TRT
Landed 10:52 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h41m
2024 7 7월Erzurum (ERZ/LTCE)
19:00 TRT
19:25 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
21:10 TRT
Landed 20:59 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h34m
2024 7 7월Istanbul (IST/LTFM)
16:05 TRT
16:29 TRT
Erzurum (ERZ/LTCE)
18:05 TRT
Landed 18:21 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h50m
2024 7 7월Van (VAN/LTCI)
11:45 TRT
12:17 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
14:15 TRT
Landed 14:10 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h49m
2024 7 7월Istanbul (IST/LTFM)
08:30 TRT
08:51 TRT
Van (VAN/LTCI)
10:50 TRT
Landed 11:00 TRT
Landing time derived from company/airport information
02h08m
2024 7 7월Gülyalý (OGU/LTCB)
04:00 TRT
04:00 TRT
Istanbul (IST/LTFM)
05:50 TRT
Landed 05:27 TRT
Landing time derived from company/airport information
01h26m

4BAA4B 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기