20 6월
5A-MSB
23d 전 착륙함
12:44CET
Tunis (TUN)
14:33EET
Tripoli (MJI)
00h49m
A320
521 km
Departed
12:44
3주 전
Arrived
14:33
3주 전
5A-MSB
BM401 / MNS401
23d 전 착륙함
목요일, 6월 20 2024
12:44 CET
예정 12:30
목요일, 6월 20 2024
14:33 EET
정시
예정 14:40
비행 정보
항공사/운영자
지속 시간
00h49m
거리
521 km
운영 일수
Departure Terminal
0
Arrival Terminal
-
위치 정보
위도
-
경도
-
고도
-
지상 속도
바람
Air Temperature
수직 속도
헤딩
-
Squawk
-
소스
-
스테이션
-
FIR
항공기 정보
항공기 모델
등록기호
mode-S
일련 번호
4357
항공기 연식
마지막 활동
1분 전
마지막으로 알려진 위치
비행 중 - 근처 Crete Island, Greece
항공편 활동
 • 현재
 • 13 7월
  BM502
  2h 35m 이내 착륙 예정
  19:31EET
  Tripoli (MJI)
  23:32TRT
  Istanbul (IST)
  03h32m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  19:31
  1시간 전
  Estimated
  23:32
  2시간 이내
 • 13 7월
  BM502
  53m 이내 지연 착륙 예정
  19:31EET
  Tripoli (MJI)
  22:50TRT
  Istanbul (IST)
  03h20m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  19:31
  1시간 전
  Estimated
  22:50
  53분 이내
 • 과거
 • 13 7월
  MNS416P
  3h 52m 전 착륙함
  17:36EET
  Misrata (MRA)
  18:04EET
  Tripoli (MJI)
  00h27m
  5A-MSB (A320)
  179 km
  Departed
  17:36
  3시간 전
  Arrived
  18:04
  3시간 전
 • 13 7월
  BM511
  4h 19m 전 착륙함
  14:44TRT
  Istanbul (IST)
  16:36EET
  Misrata (MRA)
  02h51m
  5A-MSB (A320)
  1571 km
  Departed
  14:44
  7시간 전
  Arrived
  16:36
  4시간 전
 • 13 7월
  BM510
  9h 13m 전 착륙함
  08:52EET
  Misrata (MRA)
  12:43TRT
  Istanbul (IST)
  02h50m
  5A-MSB (A320)
  1571 km
  Departed
  08:52
  12시간 전
  Arrived
  12:43
  9시간 전
 • 13 7월
  MNS510P
  13h 12m 전 착륙함
  07:21EET
  Tripoli (MJI)
  07:43EET
  Misrata (MRA)
  00h22m
  5A-MSB (A320)
  179 km
  Departed
  07:21
  14시간 전
  Arrived
  07:43
  13시간 전
 • 12 7월
  BM503
  20h 59m 전 착륙함
  22:49TRT
  Istanbul (IST)
  00:56EET
  Tripoli (MJI)
  03h06m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  22:49
  23시간 전
  Arrived
  00:56
  20시간 전
 • 12 7월
  BM502
  1d 전 착륙함
  17:06EET
  Tripoli (MJI)
  21:02TRT
  Istanbul (IST)
  02h53m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  17:06
  1일 전
  Arrived
  21:02
  1일 전
 • 11 7월
  BM503
  1d 전 착륙함
  22:06TRT
  Istanbul (IST)
  00:11EET
  Tripoli (MJI)
  03h04m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  22:06
  2일 전
  Arrived
  00:11
  2일 전
 • 11 7월
  BM502
  2d 전 착륙함
  16:39EET
  Tripoli (MJI)
  20:37TRT
  Istanbul (IST)
  02h57m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  16:39
  2일 전
  Arrived
  20:37
  2일 전
 • 11 7월
  BM401
  2d 전 착륙함
  12:58CET
  Tunis (TUN)
  14:48EET
  Tripoli (MJI)
  00h49m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  12:58
  2일 전
  Arrived
  14:48
  2일 전
 • 11 7월
  BM400
  2d 전 착륙함
  11:38EET
  Tripoli (MJI)
  11:30CET
  Tunis (TUN)
  00h51m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  11:38
  2일 전
  Arrived
  11:30
  2일 전
 • 11 7월
  BM503
  2d 전 착륙함
  05:01TRT
  Istanbul (IST)
  07:06EET
  Tripoli (MJI)
  03h03m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  05:01
  3일 전
  Arrived
  07:06
  3일 전
 • 10 7월
  BM502
  2d 전 착륙함
  23:50EET
  Tripoli (MJI)
  03:35TRT
  Istanbul (IST)
  02h45m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  23:50
  3일 전
  Arrived
  03:35
  3일 전
 • 10 7월
  BM407
  2d 전 착륙함
  19:41CET
  Tunis (TUN)
  21:29EET
  Tripoli (MJI)
  00h47m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  19:41
  3일 전
  Arrived
  21:29
  3일 전
 • 10 7월
  BM503
  2d 전 착륙함
  05:02TRT
  Istanbul (IST)
  07:06EET
  Tripoli (MJI)
  03h20m
  9H-MSA (A320)
  1656 km
  Departed
  05:02
  3일 전
  Arrived
  07:06
  3일 전
 • 10 7월
  BM416
  3d 전 착륙함
  18:26EET
  Misrata (MRA)
  18:32CET
  Tunis (TUN)
  01h06m
  5A-MSB (A320)
  670 km
  Departed
  18:26
  3일 전
  Arrived
  18:32
  3일 전
 • 10 7월
  BM511
  3d 전 착륙함
  14:47TRT
  Istanbul (IST)
  16:46EET
  Misrata (MRA)
  02h57m
  5A-MSB (A320)
  1571 km
  Departed
  14:47
  3일 전
  Arrived
  16:46
  3일 전
 • 10 7월
  BM510
  3d 전 착륙함
  09:23EET
  Misrata (MRA)
  13:08TRT
  Istanbul (IST)
  02h46m
  5A-MSB (A320)
  1571 km
  Departed
  09:23
  3일 전
  Arrived
  13:08
  3일 전
 • 9 7월
  BM417
  3d 전 착륙함
  19:30CET
  Tunis (TUN)
  21:33EET
  Misrata (MRA)
  01h02m
  5A-MSB (A320)
  670 km
  Departed
  19:30
  4일 전
  Arrived
  21:33
  4일 전
 • 9 7월
  BM406
  4d 전 착륙함
  18:02EET
  Tripoli (MJI)
  17:57CET
  Tunis (TUN)
  00h54m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  18:02
  4일 전
  Arrived
  17:57
  4일 전
 • 9 7월
  BM401
  4d 전 착륙함
  12:23CET
  Tunis (TUN)
  14:16EET
  Tripoli (MJI)
  00h52m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  12:23
  4일 전
  Arrived
  14:16
  4일 전
 • 9 7월
  BM400
  4d 전 착륙함
  11:23EET
  Tripoli (MJI)
  11:16CET
  Tunis (TUN)
  00h52m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  11:23
  4일 전
  Arrived
  11:16
  4일 전
 • 8 7월
  BM503
  4d 전 착륙함
  22:33TRT
  Istanbul (IST)
  00:39EET
  Tripoli (MJI)
  03h05m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  22:33
  5일 전
  Arrived
  00:39
  5일 전
 • 8 7월
  BM502
  5d 전 착륙함
  17:02EET
  Tripoli (MJI)
  20:58TRT
  Istanbul (IST)
  02h56m
  5A-MSB (A320)
  1656 km
  Departed
  17:02
  5일 전
  Arrived
  20:58
  5일 전
 • 8 7월
  BM401
  5d 전 착륙함
  12:59CET
  Tunis (TUN)
  14:50EET
  Tripoli (MJI)
  00h51m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  12:59
  5일 전
  Arrived
  14:50
  5일 전
 • 8 7월
  BM400
  5d 전 착륙함
  11:31EET
  Misrata (MRA)
  11:37CET
  Tunis (TUN)
  01h06m
  5A-MSB (A320)
  670 km
  Departed
  11:31
  5일 전
  Arrived
  11:37
  5일 전
 • 8 7월
  MNS400P
  5d 전 착륙함
  09:46EET
  Tripoli (MJI)
  10:07EET
  Misrata (MRA)
  00h21m
  5A-MSB (A320)
  179 km
  Departed
  09:46
  5일 전
  Arrived
  10:07
  5일 전
 • 7 7월
  BM407
  5d 전 착륙함
  22:31CET
  Tunis (TUN)
  00:23EET
  Tripoli (MJI)
  00h52m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  22:31
  6일 전
  Arrived
  00:23
  6일 전
 • 7 7월
  BM406
  5d 전 착륙함
  21:15EET
  Tripoli (MJI)
  21:11CET
  Tunis (TUN)
  00h56m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  21:15
  6일 전
  Arrived
  21:11
  6일 전
 • 20 6월
  BM401
  23d 전 착륙함
  12:44CET
  Tunis (TUN)
  14:33EET
  Tripoli (MJI)
  00h49m
  5A-MSB (A320)
  521 km
  Departed
  12:44
  3주 전
  Arrived
  14:33
  3주 전
날짜항공편출발지STDATD목적지STA지연상태지속 시간다시보기
현재
2024 13 7월Tripoli (MJI/HLLM)
18:30 EET
19:31 EET
Istanbul (IST/LTFM)
23:32 TRT
Est. Arrival 23:32 TRT
03h32m
2024 13 7월Tripoli (MJI/HLLM)
15:00 EET
19:31 EET
Istanbul (IST/LTFM)
19:20 TRT
Est. Arrival 22:50 TRT
03h20m
과거
2024 13 7월Misrata (MRA/HLMS)
17:36 EET
Tripoli (MJI/HLLM)
Landed 18:04 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h27m
2024 13 7월Istanbul (IST/LTFM)
14:20 TRT
14:44 TRT
Misrata (MRA/HLMS)
16:40 EET
Landed 16:36 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h51m
2024 13 7월Misrata (MRA/HLMS)
09:00 EET
08:52 EET
Istanbul (IST/LTFM)
13:20 TRT
Landed 12:43 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h50m
2024 13 7월Tripoli (MJI/HLLM)
07:21 EET
Misrata (MRA/HLMS)
Landed 07:43 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h22m
2024 12 7월Istanbul (IST/LTFM)
22:20 TRT
22:49 TRT
Tripoli (MJI/HLLM)
00:40 EET
Landed 00:56 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
03h06m
2024 12 7월Tripoli (MJI/HLLM)
17:00 EET
17:06 EET
Istanbul (IST/LTFM)
21:20 TRT
Landed 21:02 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h53m
2024 11 7월Istanbul (IST/LTFM)
21:20 TRT
22:06 TRT
Tripoli (MJI/HLLM)
23:40 EET
Landed 00:11 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
03h04m
2024 11 7월Tripoli (MJI/HLLM)
16:00 EET
16:39 EET
Istanbul (IST/LTFM)
20:20 TRT
Landed 20:37 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h57m
2024 11 7월Tunis (TUN/DTTA)
12:30 CET
12:58 CET
Tripoli (MJI/HLLM)
14:40 EET
Landed 14:48 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h49m
2024 11 7월Tripoli (MJI/HLLM)
11:20 EET
11:38 EET
Tunis (TUN/DTTA)
11:30 CET
Landed 11:30 CET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h51m
2024 11 7월Istanbul (IST/LTFM)
04:20 TRT
05:01 TRT
Tripoli (MJI/HLLM)
07:07 EET
Landed 07:06 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
03h03m
2024 10 7월Tripoli (MJI/HLLM)
23:00 EET
23:50 EET
Istanbul (IST/LTFM)
03:36 TRT
Landed 03:35 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h45m
2024 10 7월Tunis (TUN/DTTA)
19:15 CET
19:41 CET
Tripoli (MJI/HLLM)
21:25 EET
Landed 21:29 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h47m
2024 10 7월Istanbul (IST/LTFM)
20:20 TRT
05:02 TRT
Tripoli (MJI/HLLM)
22:40 EET
Landed 07:06 EET
Landing time derived from company/airport information
03h20m
2024 10 7월Misrata (MRA/HLMS)
18:26 EET
Tunis (TUN/DTTA)
Landed 18:32 CET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h06m
2024 10 7월Istanbul (IST/LTFM)
14:20 TRT
14:47 TRT
Misrata (MRA/HLMS)
16:40 EET
Landed 16:46 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h57m
2024 10 7월Misrata (MRA/HLMS)
09:00 EET
09:23 EET
Istanbul (IST/LTFM)
13:20 TRT
Landed 13:08 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h46m
2024 9 7월Tunis (TUN/DTTA)
19:30 CET
19:30 CET
Misrata (MRA/HLMS)
21:45 EET
Landed 21:33 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h02m
2024 9 7월Tripoli (MJI/HLLM)
18:02 EET
Tunis (TUN/DTTA)
Landed 17:57 CET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h54m
2024 9 7월Tunis (TUN/DTTA)
12:20 CET
12:23 CET
Tripoli (MJI/HLLM)
14:30 EET
Landed 14:16 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h52m
2024 9 7월Tripoli (MJI/HLLM)
11:10 EET
11:23 EET
Tunis (TUN/DTTA)
11:20 CET
Landed 11:16 CET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h52m
2024 8 7월Istanbul (IST/LTFM)
22:20 TRT
22:33 TRT
Tripoli (MJI/HLLM)
00:40 EET
Landed 00:39 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
03h05m
2024 8 7월Tripoli (MJI/HLLM)
17:00 EET
17:02 EET
Istanbul (IST/LTFM)
21:20 TRT
Landed 20:58 TRT
Landing time derived from ADS-B/Radar data
02h56m
2024 8 7월Tunis (TUN/DTTA)
12:15 CET
12:59 CET
Tripoli (MJI/HLLM)
14:25 EET
Landed 14:50 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h51m
2024 8 7월Misrata (MRA/HLMS)
11:31 EET
Tunis (TUN/DTTA)
Landed 11:37 CET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
01h06m
2024 8 7월Tripoli (MJI/HLLM)
09:46 EET
Misrata (MRA/HLMS)
Landed 10:07 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h21m
2024 7 7월Tunis (TUN/DTTA)
22:10 CET
22:31 CET
Tripoli (MJI/HLLM)
00:20 EET
Landed 00:23 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h52m
2024 7 7월Tripoli (MJI/HLLM)
21:00 EET
21:15 EET
Tunis (TUN/DTTA)
21:10 CET
Landed 21:11 CET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h56m
2024 20 6월Tunis (TUN/DTTA)
12:30 CET
12:44 CET
Tripoli (MJI/HLLM)
14:40 EET
Landed 14:33 EET
Landing time derived from ADS-B/Radar data
00h49m

5A-MSB 7 일 이상의 비행 히스토리는 기본 구독으로 확인 가능합니다. 자세한 내용은 여기서 확인하세요
추가 공항 데이터를 구매할 수 있습니다. 주문형 API를 확인하세요.

광고 없이 이용해 보셨나요?

광고 차단기를 해제하거나 구독 플랜으로 Radarbox를 광고 없이 이용하세요. 이미 구독하셨나요? 로그인

구독

레이더박스 웹사이트에 접속할 수 있습니다. 당사 서비스를 계속 사용함으로써 귀하는 당사의 개인정보 보호정책에 동의하게 됩니다.

숨기기